Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

facebook Pegaz

http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-1-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-2-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-3-980x563gk-is-93.jpglink

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 03.02.2015 r. dotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sali szkoleniowej w ramach projektu „Symbioza JST i NGO” Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4Rozwój potencjału trzeciego sektora,  Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Pegaz, nr UDA-POKL.05.04.02-00-F83/13-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Stowarzyszenie Pegaz 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 7, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 1. OZNACZENIE PROJEKTU:

Symbioza JST i NGO” Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Pegaz, nr wniosku: : UDA-POKL.05.04.02-00-F83/13-00

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.12.2011r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.12.2011r. 

3. LOKALIZACJA WYKONANIA USŁUGI: obiekt położony na terenie: Karpacza, Szklarskiej Poręby, Świeradowa Zdrój

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej dla 13 osób  zgodnie ze specyfikacją :

Ø  2 noclegi dla 13 osób w terminie 20.02.-22.02.2015 r. [pokoje jedno i dwuosobowe - z oddzielnymi łóżkami, z  pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka) z dostępem do ciepłej wody].

 W przypadku braku możliwości podzielenia uczestników pomiędzy pokoje dwuosobowe, np. z powodu nierównego podziału wg płci, wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe.

Ø  wyżywienie dla 13 osób w terminie 20.02.-22.02.2015  r.  

 - 1 dzień: obiad + kolacja  (szwedzki stół  oraz ciepłe danie) + jedna przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniana;

 - 2 dzień:  śniadanie (szwedzki stół) + obiad + dwie przerwy kawowe ciągłe na bieżąco uzupełniane + kolacja (szwedzki stół oraz ciepłe danie);

 - 3 dzień:  śniadanie (szwedzki stół) + obiad + jedna przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniana;

Specyfikacja posiłków:

Obiad składać się ma z dwóch dań, deseru i napoju. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich, wegańskich), o których wykonawca zostanie poinformowany w dniu realizacji usługi.

 Kolacja w formie szwedzkiego stołu składać się ma z dania ciepłego, zimnych przystawek, gorącego napoju oraz soku i wody przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich, wegańskich), o których wykonawca zostanie poinformowany w dniu realizacji usługi.

 Przerwa kawowa ciągła na bieżąco uzupełniania ma składać się z: gorącego napoju (kawa, herbata), soku, wody, owoców, ciasta domowego.

 Harmonogram godzinowy posiłków i przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania zamawiającego.

 Ø   wynajęcie sali szkoleniowej na 24 godziny w terminie 20.02.-22.02.2015 r. Wynajem sali szkoleniowej powinien być zgodny z poniższymi kryteriami :

 - odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego  swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,

 - sala powinna być odpowiednio wyposażona tzn.: posiadać min. 13 miejsc siedzących przy stołach (12 uczestników, 1 wykładowca),

 - sala powinna mieścić się w tym samym budynku, w którym uczestnicy oraz trener będą zakwaterowani,

 -  łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),

 - ekran lub przynajmniej jedna biała ściana (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika,

 - flip-chart,

 - klimatyzacja,  

 - zapewnienie ogrzewania pomieszczenia,

 - odpowiednia odległość od źródeł hałasu,

 - Sala musi spełniać wymogi BHP i p.poż. Oferent zapewni temperaturę wewnątrz pomieszczeń odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych, nie niższą niż 21°C.

 - zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu).

Specyfikacja obiektu:

 - standard co najmniej trzygwiazdkowy

 -  obiekt musi być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 - zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników i trenera,

 - hotel z dobrym dostępem do komunikacji publicznej,

 Kod CPV

 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe ;

 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków ;

 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji obejmujące najem sali konferencyjnej

 5. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

 Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej będzie realizowana w terminie od 20.02.-22.02.2015  r.

 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wynajmujący, którzy:

 a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień;

 b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wynajmującego z postępowania. Ofertę Wynajmującego wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 8. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 Kryteria wyboru oferty stanowią:

 - cena: 50% (max 100 pkt. ),

 - warunki pobytu i lokalizacji: 50% (max 40 pkt.).

 Sposób przyznawania punktacji

 Ostateczną liczbę punktów stanowić będzie suma punktów za cenę plus punkty za warunki pobytu i lokalizacji tj.

 PUNKTACJA  wg  wzoru:  K = ( A x 50%)+(B x 50%)

 Gdzie:

 A -  Cena oferty

 B -  Warunki pobytu i lokalizacji

 K -  Uzyskana liczba punktów

 Oferent, który zaproponował najniższą cenę otrzymał 100 pkt za kryterium „A” natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

 A=( Am : Ac) x 100 pkt.

 gdzie:

 A- liczba punktów za kryterium cena

 Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

 Ac- cena oferty badanej

 Podana cena musi obejmować cenę brutto. Cena musi być podana w złotych polskich.

 B - Warunki pobytu i lokalizacji.

 Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 60 pkt.

 Punktacja w tym kryterium została  przyznana według następującego porządku:

 10 pkt. – trzygwiazdkowym,

 20 pkt. - czterogwiazdkowym.,

 30 pkt. - pięciogwiazdkowym

 

oraz dostępność komunikacji publicznej:

 10 pkt. – duża dostępność,

 5 pkt. – średnia,

 0 pkt. – mała.

 Nie dopuszcza się możliwości powierzenia przez Oferenta zamówienia podwykonawcom.

 Po otrzymaniu Państwa oferty zastrzegamy sobie możliwość dokonania wizji lokalnej przed rozstrzygnięciem zapytania ofertowego oraz podpisaniem umowy.

 W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjacji oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.

 9. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1.       Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

 2.       Zostanie złożona po terminie składania ofert,

 3.       Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 20% od kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),

 4.       Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu w negocjacjach lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 11.  DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY    

 Zamawiający oczekuje, że oferta będzie zawierała opis proponowanego przedmiotu zapytania oraz jego cenę brutto za nocleg, wyżywienie, wynajem sali.

 12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

 Barbara Andruszko, nr tel.: 510 384 083, 75 75 23 230 ;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 13. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź dostarczyć osobiście do siedziby biura. W odpowiedzi na ofertę należy podać cenę brutto za 1 usługę (tj. cenę brutto za wyżywienie, cenę brutto za nocleg, cenę brutto za wynajem Sali). Oferty należy przesyłać w terminie do 17.02.2015 roku do godz. 13.00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty muszą posiadać ceny brutto uwzględniające wszystkie koszty Wykonawcy.
Sposób płatności za wykonanie ww. usług – przelew na konto w ciągu 14 dni po przedłożeniu  faktury/rachunku.
                                                                                                                              

                                                                                                                                                    _03.02.2015 r._    Janina Jaszczur___

                      (data i podpis Zamawiającego)                                                  

Treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

 ZAPYTANIE OFERTOWE