Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

facebook Pegaz

http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-1-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-2-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-3-980x563gk-is-93.jpglink

Jelenia Góra 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 02.10.2014 r. dotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sali szkoleniowej w ramach projektu „Symbioza JST i NGO” Priorytet V. Dobre rządzenie . Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Pegaz, nr UDA-POKL.05.04.02-00-F83/13-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Pegaz 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 7, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. 1. OZNACZENIE PROJEKTU: „Symbioza JST i NGO” Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Pegaz, nr wniosku: : UDA-POKL.05.04.02-00-F83/13-00 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.12.2011r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.12.2011r. 3. LOKALIZACJA WYKONANIA USŁUGI: Region jeleniogórski. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej dla 13 osób zgodnie ze specyfikacją : - 2 noclegi dla 13 osób w terminie 22.10.-24.10.2014 r. / 1 pokój jednoosobowy, 6 pokoi dwuosobowych / ; -wyżywienie dla 13 osób w terminie 22.10.-24.10.2014 r. / 1 dzień – obiad+ kolacja+ jedna przerwa kawowa ; 2 dzień – śniadanie+ obiad+ dwie przerwy kawowe + kolacja ; 3 dzień – śniadanie + obiad+ jedna przerwa kawowa / - wynajęcie sali szkoleniowej na 24 godziny w 22.10.-24.10.2014 r. Obiad składać się ma z dwóch dań, deseru i napoju. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich), o których wykonawca zostanie poinformowany w dniu realizacji usługi. Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przystawek, gorącego napoju (herbata) oraz soku i wody przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich), o których wykonawca zostanie poinformowany w dniu realizacji usługi. Przerwa kawowa ma składać się z : gorącego napoju (kawa, herbata) oraz soku i wody oraz owoców/ciastek. Harmonogram godzinowy posiłków i przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania zamawiającego. Wynajem sali szkoleniowej powinien być zgodny z poniższymi kryteriami : - odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, -łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz ), -ekran lub przynajmniej jedna biała ściana ( lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika , -flip-chart, -zapewnienie ogrzewania pomieszczenia, -odpowiednia odległość od źródeł hałasu, -zapewnione warunki dyskrecji ( sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu). Kod CPV 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe ; 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków ; 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji obejmujące najem sali konferencyjnej 5. TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Usługa hotelowo-gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej będzie realizowana w terminie od 22.10.-24.10.2014 r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wynajmujący, którzy: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień; b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wynajmującego z postępowania. Ofertę Wynajmującego wykluczonego uważa się za odrzuconą. 7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 8. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Kryteria wyboru oferty stanowią: - cena: 70% ( max 100 pkt. ), - warunki pobytu i lokalizacji: 30% (max 60 pkt.). Sposób przyznawania punktacji Ostateczną liczbę punktów stanowić będzie suma punktów za cenę plus punkty za warunki pobytu i lokalizacji tj. PUNKTACJA wg wzoru: K = ( A x 70%)+(B x 30%) Gdzie: A - Cena oferty B - Warunki pobytu i lokalizacji K - Uzyskana liczba punktów Oferent, który zaproponował najniższą cenę otrzymał 100 pkt za kryterium „A” natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru: A=( Am : Ac) x 100 pkt. gdzie: A- liczba punktów za kryterium cena Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert Ac- cena oferty badanej Podana cena musi obejmować cenę brutto. Cena musi być podana w złotych polskich. B - Warunki pobytu i lokalizacji. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 60 pkt. Punktacja w tym kryterium została przyznana według następującego porządku: 10 pkt. – hotel o standardzie jednogwiazdkowym, 20 pkt. – dwugwiazdkowym, 30 pkt. – trzygwiazdkowym, 40 pkt. - czterogwiazdkowym., 50 pkt. - pięciogwiazdkowym oraz dostępność komunikacji publicznej: 10 pkt. – duża dostępność, 5 pkt. – średnia, 0 pkt. – mała. 9. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 2. Zostanie złożona po terminie składania ofert, 3. Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 20% od kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), 4. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu w negocjacjach lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 11. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY Zamawiający oczekuje, że oferta będzie zawierała opis proponowanego przedmiotu zapytania oraz jego cenę brutto za całą usługę. 12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Agnieszka Jaszczur, nr tel.: (075) 752 32 30 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź dostarczyć osobiście do siedziby biura ,w odpowiedzi na ofertę należy podać cenę brutto za 1 usługę. Oferty należy przesyłać w terminie do 15.10.2014 roku do godz. 16.00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty muszą posiadać ceny brutto uwzględniające wszystkie koszty Wykonawcy. 14. ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 16.10.2014 r. 2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani mailem najpóźniej w dniu 17.10.2014 r. 3) Sposób płatności za wykonanie ww. usług – przelew na konto w ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury/rachunku. 02.10.2014 r. Janina Jaszczur ____________________________________________ (data i podpis Zamawiającego)